Cây thuốc Nam

Cây Kim Ngân

caykimngan

Tên khác của cây Kim Ngân: Nhẫn đông, Ngân hoa, Song hoa, Nhị hoa, Boóc kim ngần (Tày), Chừa giang … Read More »

Trái Kim Anh

traikimanh

Tên khác của Kim Anh: Kim anh tử, Mác nam coi (Tày), Thích lê tử, Đường quán tử. Tên khoa … Read More »

Khế

traikhe

Tên khác: Khế ta, Khế cơm, Khế chua, Khế giang- Ngũ lăng tử, Ngũ liêm tử- Dương đào – Carambola, … Read More »

Cây Keo Dậu

caykeodau

Tên khác cây keo dậu: Táo nhơn, Bình linh, Bọ chét, Keo giun, Bồ kết dại, Phắc căn thin (Tày), … Read More »

Ké Đầu Ngựa

kedaungua

Tên khác: Thương nhĩ tử, Xương nhĩ, Thương nhĩ, Phắc ma, Mac nháng. Tên khoa học của ké đầu ngựa: … Read More »